Pravidlá

V prípade porušenia, ktoréhokoľvek z nižšie uvedených pravidiel, bude jazda návštevníka okamžite ukončená bez nároku na vrátenie uhradenej čiastky !!!
maximálna váha jazdca 110 kg!!
 1. Každý návštevník jazdí na vlastnú zodpovednosť !

 2. Každý zákazník musí používať počas jazdy prilbu 

 3. Všetci zákazníci sú povinní počas jazdy dodržiavať medzi motokárami odstup, aby neohrozovali seba, iných jazdcov a nespôsobili žiadnu kolíziu

 4. Každý zákazník je povinný rešpektovať pokyny obsluhy

 5. Počas jazdy platí  prísny zákaz kontaktu s inou motokárou

 6. Jazda je povolená len osobám starším ako 15 rokov, v prípade ak sa jedná o osobu mladšiu ako 15 rokov, zodpovedá za ňu zákonný zástupca  

 7. Každý zákazník je povinný používať  hygienickú kuklu, v prípade ak má zákazník vlastnú prilbu nutnosť hygienickej kukly odpadá

 8. Zákaz jazdenia na motokáre pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok

 9. Počas jazdy platí prísny zákaz púšťania volantu

 10. Zákazníkom je povolené nastupovať a vystupovať z motokáry výlučne v priestoroch  DEPA pod dozorom obsluhy

 11. Motokáry vždy prideľuje výlučne obsluha DEPA – platí prísny zákaz manipulácie s motokárami v priestoroch DEPA

 12. Platí prísny zákaz vstupu nejazdiacich návštevníkov na trať

 13. Výjazd a vjazd z depa je umožnený až po pokynoch od obsluhy

 14. Koniec jazdy je vždy po odmávaní šachovnicovou vlajkou

 15. Po odmávaní šachovnicovou vlajkou je povinnosťou každého zákazníka ukončiť jazdu a zaparkovať v DEPE - zákaz prudkého brzdenia resp. vjazdu do depa pod plným plynom !!!

 16. Pri kolízii, alebo zastavení na trati nevystupujte z motokáry

 17. Zákaz vstupu do haly s jedlom a nápojmi, a takisto platí prísny zákaz fajčenia v priestoroch KARTING ARENY –  priestor pre fajčiarov je vyhradený pred vstupom do haly

 18. Každý zákazník svojím podpisom súhlasí, že sa oboznámil s vyššie uvedenými pravidlami a zároveň sa zaväzuje, že nebude úmyselne poškodzovať majetok spoločnosti KAP Racing, s.r.o.. V prípade  poškodenia je povinný uhradiť spôsobenú škodu podľa platného cenníka náhradných dielov ITAKA.fr !!!